با دانش است که حکمت شناخته می شود . [امام علی علیه السلام]